OPOSICIONES GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA

MasterD
solo Cataluña 31-03-2021

OPOSICIONES GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA

MasterD solo Cataluña 31-03-2021
Resumen

Localización

solo Cataluña

Area

Seguridad, Defensa

Método

Semipresencial

Fecha de inicio

31-03-2021
OPOSICIONES GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA

Oposiciones Guàrdia Urbana de Barcelona

Vols preparar oposicions a la Guàrdia Urbana de Barcelona? Si aquesta és la teva vocació, no ho pensis més i comença a preparar-te ara mateix. Superar les oposicions de Guàrdia Urbana de l’ajuntament de Barcelona suposa aconseguir un feina fixa per a tota la vida. A més, és una feina molt gratificant, ja que et permet treballar en benefici de la comunitat.

En la nostra acadèmia de Barcelona et proporcionem tots els mitjans per superar les proves per a la Guàrdia Urbana:

 • Professors altament qualificats.
 • Temari específic i actualitzat.
 • Preparació de l’entrevista personal.
 • Simulacres d’exàmens.
 • Entrenament de les proves físiques.

Una atenció individualitzada. Tot això unit als nostres anys d’experiència t’ajudaran a aconseguir la teva plaça fixa de Guàrdia Urbana a l’Ajuntament de Barcelona.


Requisits

Al ser una oposició de caràcter local, cada organisme convocant podrà exigir els requisits que consideri convenients per cobrir les places. Per tant, els requisits que indiquem a continuació han de servir com orientació general, però podran variar d'una convocatòria a una altra:

 • Ser espanyol o tenir nacionalitat espanyola.
 • Tenir 18 anys d'edat  i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Estar en possessió del graduat en educació secundaria, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.
 • Pel Cos de Guàrdia Urbana de Barcelona no existeix alçada mínima.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2. (La presentació d’aquest permís podrà ajornar -se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)).
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establertes a les bases de la convocatòria.
 • No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel.lats els antecedents penals. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica.
 • Nivell B2 de català.
 • Compromís de portar armes i la seva utilització.

Compartir en Redes Sociales

Cómo inscribirse